PHONIRO CARE - Dokumentation

PHONIRO CARE - Dokumentation

Phoniro Systems är världsledande på dokumentation med digital penna och papper inom vård och omsorg. Denna modul gör det möjligt att dokumentera på plats hemma hos vårdtagaren med hjälp av en digital penna eller med hjälp av en mobiltelefon. Eftersom Phoniro Care har stöd för all typ av pappersdokumentation så passar lösningen inom hemtjänst, särskilt boende, funktionhindersområdet samt inom hemsjukvård.

Inom hemtjänst, särskilt boende samt funktionshindersområdet

Inom dessa verksamhetsområden använder personalen den digitala pennan för t.ex. journalanteckningar och signeringslistor för t.ex. medicin. Dokumentationen kan göras i vårdtagarens pärm och på så sätt finns den lättillgänglig för vårdtagaren och behörig personal. Informationen överförs automatiskt från den digitala pennan till Phoniro Care, och vidare till eventuella externa system, t.ex. verksamhetssystem.

Inom hemsjukvården

Vid dokumentation i hemsjukvården kommunicerar patienten via en hälsodagbok i hemmet. Patienten skriver i hälsodagboken med den digitala pennan. Informationen överförs automatiskt till Phoniro Care. Vårdgivaren kan se trender, läsa meddelanden från patienten och få fram larm vid avvikelser, som t.ex. smärtgenombrott.

Funktionalitet

Personalen använder den digitala pennan för att dokumentera hos vårdtagaren. Det kan handla om allt från att skriva daganteckningar till att upprätta en genomförandeplan. Anteckningar i Phoniro Care kopplas alltid till en viss anteckningstyp. Anteckningstyperna kan konfigureras enligt önskemål för att t.ex. kunna hålla reda på anteckningar av olika typer eller anteckningar inom olika lagrum. Personalen dokumenterar med den digitala pennan på blanketter som är försedda med ett unikt mönster. Överföringen till Phoniro Care sker automatiskt då den digitala pennan stoppas i en dockningsenhet eller trådlöst via en mobiltelefon. Phoniro Care tolkar den handskrivna informationen och omvandlar den till ett digitalt format samt skapar en digital kopia av blanketten. Det är även möjligt att dokumentera i Phoniro Care via en mobilapp.

 

Smidigt verktyg för dokumentation inom vård och omsorg

Enkel teknik med penna och papper men med de digitala fördelarna

Den digitala pennan ger en kostnadseffektiv och driftssäker mobil lösning

Möjlighet att utforma kundspecifika blanketter för olika typer av dokumentation

Lagrar en exakt kopia av det handskrivna dokumentet

Den digitala pennan kan användas tillsammans med mobiltelefoner LADDA NER PRODUKTBLADET DOKUMENTATION