MILJÖ


Phoniro, som koncern, verkar medvetet för att i alla beslut och åtgärder ta miljöhänsyn. Genom ständiga förbättringar vill vi minska vår miljöpåverkan och där så är möjligt verka förebyggande genom produkter som lämnar ett positivt miljöavtryck.

Ett exempel på vår aktiva strävan att lämna ett positivt miljöavtryck är Phoniro Lock
System som minskar hemtjänstens bilkörning med upp till 15%.

I en verksamhet där man använder godkända miljöbilar och kör 100 000 mil per år 
betyder 15% en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad
 bränsleförbrukning på över 10 000 liter.


Phoniro tar sitt ansvar för återvinning av förpackningar genom REPA och sitt 
producentansvar för återvinning av elektroniska produkter genom medlemskap
i El-Kretsen.